به گزارش برنا از اراک؛ مرتضی امیدی در گفتگو با برنا افزود: ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﻃﺮح در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ﻣﺘﺒﻮع ، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه است.

خبر جدید  نمایشگاه و بازارچه های دانش آموزی جشنواره نوجوان خوارزمی در اراک برگزار شد

امیدی تصریح کرد: این جلسه برای هماهنگی بیشتر واجرای طرح تشکیل شده است وامیدواریم بتوانیم با توجه به سیاستهای وزارت ورزش وجوانان شاهد ارتقاء دانش سربازان به جهت کسب مهارت و در نهایت کارآفرینی جوانان باشیم.

وی در پایان گفت : اﺳﺎﺗﯿﺪ دوره از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ خواهد بود.

خبر جدید  برخورد با هنجارشکنان در حوزه امنیت اجتماعی اهمیت ویژه دارد

شایان ذکر است در این جلسه نمایندگان سپاه روح الله ،نیروی انتظامی وجهاد دانشگاهی ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی دوره و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزﻣﻬﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

خبر جدید  ثبت 857 اثر ملی استان مرکزی در چهل سالگی