به گزارش برنا از اراک؛ مرتضی امیدی در گفتگو با برنا افزود: ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎز ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﻃﺮح در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد: در راﺳﺘﺎی ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه ﻓﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ﻣﺘﺒﻮع ، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﯿﻦ اداره ﮐﻞ ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﺮی ﻃﺮح در اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪه است.

امیدی تصریح کرد: این جلسه برای هماهنگی بیشتر واجرای طرح تشکیل شده است وامیدواریم بتوانیم با توجه به سیاستهای وزارت ورزش وجوانان شاهد ارتقاء دانش سربازان به جهت کسب مهارت و در نهایت کارآفرینی جوانان باشیم.

وی در پایان گفت : اﺳﺎﺗﯿﺪ دوره از ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﺰﯾﻨﺶ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ خواهد بود.

شایان ذکر است در این جلسه نمایندگان سپاه روح الله ،نیروی انتظامی وجهاد دانشگاهی ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﻃﺮح و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﺳﺎزی دوره و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻃﺮح ﺳﺮﺑﺎزﻣﻬﺎرت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.