به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمیدر آیین افتتاح کمپین پیشگیری از ماده مخدر گل در اراک افزود: حضور اقشار مختلف مردم و دستگاه های اجرایی در زمینه پیشگیری و مقابله با مواد مخدر تنها راهکار مقابله با این معضل اجتماعیبه شمار می رود که جامعه را در برابر شیوع این مواد واکسینه می کند.

وی ادامه داد: امروزه در حوزه پیشگیری از آسیب های مواد مخدر مسئولیت متوجه همه ایرانیان و دستگاه های اجرایی بوده و تمام افراد جامعه باید به میزان توان خود در عرصه مقابله با این معضل اجتماعی وارد شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی خاطر نشان کرد: مواد مخدر از جمله مهمترین تهدیدهای جامعه بشری است که باید با افزایش آگاهی ها از راه های پیشگیری و مقابله با آن خود و جامعه را در برابر این تهدید بیمه کنند.

اکرمی خاطر نشان کرد: افراد جامعه که در برابر تهدید ها احساس مسئولیت اجتماعی می کنند باید در عرصه مقابله با مواد مخدر با جدیت وارد شوند زیرا واگذاری این معضل اجتماعی تنها به دستگاه های خاص کمک به شیاطین برای رسیدن به اهداف آنان است.