به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمیدر ستاد ساماندهی اتباع بیگانه استان مرکزی افزود: طرح آمایش ۱۴ اتباع بیگانه استان با هدف ساماندهی آمار مهاجران خارجی است که با مشارکت گسترده دستگاههای مسئول انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی از برنامههای این طرح آمایش تحویل کارت کار مهاجران خارجی است به همین منظور مشارکت بالای اتباع بیگانه در آن پیش بینی میشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار داشت: مقدمات انجام طرح آمایش فراهم شدهوتجهیزاتمورد نیاز این فرآیند ملی نیزتأمینشده است.

اکرمی بیان کرد: اتباع بیگانه استان تنها باید در سه شهرستان دلیجان، ساوه وخندابمجاز به تردد و فعالیت هستند و حضور و سکونت آنان در دیگر شهرستانها ممنوع است و طبق قانون با متخلفان برخورد میشود.

وی افزود: گشتهای مشترک مقابله با اتباع غیر مجاز نیز در استان فعال شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی بیان کرد: ۲ هزار و ۷۵۱ تبعه کشورهای بیگانه پارسال در طرح آمایش ۱۳ شرکت کردند که پیش بینی میشود آمار این قشر امسال به ۲۱ هزار نفر برسد.