مرتضی سورانه افزود: فضای سبز و رفاهی مردم شهر را اشغال کردیم. از طرفی قسمت عمدهای را هم به شهربازی تبدیل کردهاند. درآمد چه میزان است و طرف قرارداد چه کسی است هیچچیز مشخص نیست. همچنین هیچ آمار مشخصی از کیوسکهای سطح شهر چه کیوسکهای ارائهدهنده تنقلات و چه کیوسکهایی که کار نشریات را انجام میدهند نیست و تا حالا که آماری داده نشده است و قطعاً که درآمد هم مشخص نیست. تمام تابلوهای تبلیغاتی، بیلبورد یا پایه استندهای در سطح شهر نیز هیچ کدام درآمد هایشان مشخص نیست پس بنابراین بررسی تأمین درآمد از طریق سازمان زیبا سازی واقعیتی است که باید پاسخ داده شود.

وی به مشکلات موجود در آرامستان اراک پرداخت و اضافه کرد: آرامستان خون مرده ها را به شیشه کرده است. مردم که برای دفن عزیز خود مراجعه می کنند و در شرایط خاصی هستند، آنجا با حرف ها و قیمت هایی روبه رو می شوند که به اسم شورای شهر هم تمام می کنند و هیچ پاسخ منطقی هم ندارند و خیلی راحت می گویند قبر شما ده میلیون تومان هزینه دارد.

خبر جدید  رشد8 درصدی درآمد گمرکات استان مرکزی

عضو شورای شهر ادامه داد: از طرفی ما اینجا میگوییم زمین یا ملک در قبرستان وقفی و رایگان است. از طرف دیگر ۵ الی ۱۰ میلیون تقاضا میکنند. برخی در مورد آرامستان می گویند آرامستان درآمد زاست باید گفت به چه قیمتی و در چه شرایطی. در شرایطی اضطراری که مردم نمی توانند حرف بزنند! مسئولین این بخش باید حاضر شوند و توضیح دهند.

وی به حوزه سد معبر و میوه و تره و بار اشاره کرد و افزود: باید گفت واقعیت این است که در سد معبر اصلاً موفق نیستیم و حدفاصل خیابان محسنی تا قایم مقام که در بدترین شکل شهر در حال اداره شدن است سطلهای زبالهای که گذاشتهشده میوههای خرابشده شب قبل مانده و منظره بد و زشتی برای شهر ایجاد کرده. دو سال است که ما مدیریت شهر را گرفتیم اما در این حوزه هیچ مدیریتی نکردیم. سد معبر حتی تا داخل خیابان شهید بهشتی هم رسیده است.

خبر جدید  تقاطع غیر همسطح شریعتی سوم خرداد به بهره برداری می رسد

سورانه در خصوص مشکلات فنی پروژه غیر همسطح سنجان تصریح کرد: در مورد مشکلات اجرایی تقاطع غیر هم سطح سنجان باید گفت که تقریباً دو سال است که این تقاطع غیر همسطح شروعشده است و متأسفانه مزاحمتهای زیاد ازجمله گره ترافیکی و نمای ناپسندی را ایجاد کرده است.

وی تشریح کرد: سؤال این است که در انتها چه خواهد شد. این پلی که در حال حاضر میزنند به نظرم فنی نیست. زیرا لاین سرعت برای خروجی انتخابشده است و این در آینده خطرساز است و مشکل ایجاد خواهد کرد.

عضو شورای شهر اظهار کرد: این موضوع باید بهصورت فنی و تخصصی بررسی شود و از طرف شورا بهصورت مکتوب تذکر داده شود چون اگر پل آماده بهرهبرداری شود در لاین سرعت با توقف مواجه خواهیم شد و با مانع ترافیکی که این خود خطر ساز خواهد بود. به ویژه اینکه این پل و این زیر گذر پاسخ گوی کوی کوثر با حدود ۳ هزار منزل مسکونی نخواهد بود.

خبر جدید  کار علمی و تحقیقاتی همواره راهگشای مشکلات اجتماعی است

وی خاطرنشان کرد: شائبههای سیاسیای وجود دارد که اصرار میکنند تا این پل باید زودتر شروع شود و یا بهرهبرداری شود تا از آن برای بهرهبرداری سیاسی استفاده شود.گفت: شائبههای سیاسیای وجود دارد که عدهای اصرار میکنند تا پل سنجان باید زودتر شروع شود و یا بهرهبرداری شود تا از آن برای بهرهبرداری سیاسی استفاده شود