به گزارش برنا از اراک ،بهروز اکرمی در نشست مشترک مدیران روابط عمومی و رسانههای استان مرکزی با تاکید بر اینکه انتظار میرود خبرنگاران اخباری همراه با صحت، دقت و سرعت را منتشر کنند، افزود: روابط عمومیها نباید نگاهی از موضع بالا به خبرنگاران داشته باشند بلکه باید رفتاری توام با صمیمت شکل گیرد چراکه روابط عمومیها تسهیلکننده دسترسی خبرنگاران به اخبار اداره و مدیران هستند که اگر این اتفاق نیفتد قطعا کار روابط عمومیها اشکال دارد.

وی تصریح کرد: خبرنگاران روابط عمومی نیستند که هرآنچه مدیران روابط عمومیها گفتند، منتشر کنند، بلکه خبرنگاران باید آزاد باشند، اما انتظار بر این است اخبار صحیح و دقیق منعکس و منتشر شود.

خبر جدید  طرح جامع جدید کمیجان تهیه شده است

اکرمی با اعلام موافقت در خصوص پیشنهاد تدوین منشور جامع اطلاعرسانی استان مرکزی اضافه کرد: درج خبر در سایت ادارات و تاکید بر برداشتن اخبار از روی سایت توسط روابط عمومیها منطقی نیست بلکه باید اخبار از سوی روابط عمومیها در اختیار رسانهها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید تصویری مناسبی از استان در افکار عمومی ارائه شود در غیر این صورت استان متضرر میشود، گفت: گاهی با نشستها میتوان سوءتفاهمات را برطرف کرد، در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند گفتوگو هستیم تا به نتایج مثبت برسیم. خبرنگاران و روابطعمومیها نیازمند تعامل هستند و باید نشستهای مشترک، روتین، مستمر و موضوعی داشته باشند.

خبر جدید  عملکرد دستگاه ها از سوی روابط عمومی ها به نحو موثر اطلاع رسانی شود

معاون استاندار با اشاره به ضرورت حمایت از نشریان مکتوب تصریح کرد: در کشورهای توسعهیافته که فضای مجازی و رسانههای الکترونیکی توسعه بسیاری دارند، هنوز روزنامهها فعال هستند، چاپ میشوند و مورد مطالعه قرار میگیرند و این شرایط نیز باید در کشور ما حاکم شود، به مشکلات مالی ادارات اشراف داریم، اما روابطعمومیها نباید مانع خرید روزنامهها باشند و در واقع نباید اولین قربانی بیپولی ادارات، نشریات مکتوب باشند و از طرفی نشریات نیز باید جذابتر و دارای مطالب حرفهای تری باشند.

وی در ارتباط با جابجایی برخی از خبرنگاران و عدم حضور مستمر در یک زمینهکاری بیان کرد: مسلما اگر خبرنگاران به لحاظ مالی تامین باشند جابجا نمیشود. خبرنگاران در حال حاضر در سختترین شرایط ممکن کار میکنند و روابط عمومیها میتوانند در این راستا با رویکرد حمایتی سختی کار را کمتر کنند.

خبر جدید  مشارکت اجتماعی بانوان گسترش یافته است

اکرمی تاکید کرد: اگر روابط عمومیها با خبرنگاران تعامل نداشته باشند، قطعا روابط عمومی نیستند. نباید فراموش کرد که روابط عمومیها و خبرنگاران در یک طرف میز قرار دارند، کار مشترک انجام میدهند و اعمال آن دارای همپوشانی است. مردم به واسطه خبرنگاران باید از هر اخباری مطلع باشند و این امر با تعامل بین خبرنگاران و روابط عمومیها میسر میشود.