به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمیدر بازدید ازیکی از مدارس حاشیه ای شهر اراک افزود: در تمامی کشورهای پیشرفته خیران در بخش های آموزش و بهداشتی بازوان توانمند دولت ها هستند و این مهم در ایران نیز اجرایی شده است.

وی ادامه داد: استفاده از توانمندی سمن ها نیز می تواند بخش قابل توجهی از مشکلات و نیازهای آموزش و پرورش را رفع کند.

خبر جدید  ایجاد نفاق در ایران از مهمترین توطئه های دشمنان نظام اسلامی است

اکرمی تصریح کرد: ترویج فرهنگ بهینه مصرف نیز در جامعه باید بیش از گذشته تبیین شود تا از محل صرفه جویی ها بتوان به توسعه بخش های دیگر کمک کرد.