به گزارش برنا از اراک ، بهروز اکرمیدر نشست مشورتی بانوان استان مرکزی افزود: مسائل و مشکلات حوزه زنان استان باید شناسایی شده و در این اتاق فکر، راهکارهای لازم برای حل آن ها اندیشیده شود.

وی اظهار داشت: اتاق فکر باید ترکیبی از همه بانوان و اقشار مختلف باشد و به معیشت، معنویت و نشاط بانوان توجه جدی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی گفت: ترکیب اتاق فکر بانوان استان باید علمی باشد و افراد فرهیخته در تمام بخش ها و گروه های جامعه در آن مشارکت داشته باشند.

اکرمی افزود: امکان سنجی اولویت زنان و بررسی مشکلات آنان در مرحله اول تشکیل این اتاق فکر است تا موارد شناسایی شده به عنوان دستور کار در کارگروه های تخصصی مورد بحث قرار گیرد.

وی اظهار داشت: باید در حوزه سلامت، تفریح، نشاط اجتماعی، مشارکت های اداری جامعه، مدیریت ها و تولید زنان گام برداشت و از ظرفیت ها و توانمندی های این قشر استفاده کرد.